ទីតាំង

  • Positioner

    ទីតាំង

    នេះ កន្លែងដាក់រ៉ូបូតគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មខ្សែរ៉ូបូតនិងភាពបត់បែនផ្សារបូករួមទាំងគ្រឿងផងដែរ។ គ្រឿងបរិក្ខារមានរចនាសម្ពន្ធ័សាមញ្ញហើយអាចបង្វិលរឺបកប្រែឧបករណ៍ផ្សារដែកទៅទីតាំងផ្សារល្អបំផុត។ ជាធម្មតាមនុស្សយន្តផ្សារដែកប្រើទីតាំងពីរកន្លែងមួយសម្រាប់ផ្សារដែកនិងមួយទៀតសម្រាប់ផ្ទុកនិងផ្ទុកបន្ទុកការងារ។